Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Charakteristika školy

ZŠ Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace, je menší škola rodinného typu v krásném a klidném prostředí Masarykovy čtvrti. Jako taková poskytuje individuální přístup, který je na větších školách obtížný. Naši žáci jsou vzděláváni podle ŠVP "Škola na míru". Jsme zapojeni do různých evropských projektů, například Šablony III nebo různá doučování.

Virtuální prohlídka školy

Vybavenost školy

Máme zrekonstruovanou tělocvičnu a krásně vybavenou keramickou dílnu. Fyzikálně-chemická odborná učebna slouží k pokusům, výuka probíhá i na interaktivních tabulích. Žáci mají k dispozici školní knihovnu a počítačovou učebnu. Kolem školy je zahrada, ve které na jaře a začátkem léta také probíhá výuka v zahradním altánu. Po proběhlé revitalizaci a vytvoření záhonků si žáci v rámci pěstitelských prací vyzkouší pěstovat vlastní plodiny (rajčata, papriky, ředkvičky, jahody, různé bylinky), které si i sní. Zahrada je také chráněným venkovním hřištěm pro školní družinu, která tak nemusí chodit nikam daleko a může tam trávit většinu příjemných dnů.

 

Prvňáčci

Prvňáčků se ujímají učitelé, kteří zajišťují hravou formou bezproblémový přestup ze školky do první třídy. Režim prvních tříd je upravený, žáčci nejsou v prvních měsících známkováni a podle jejich individuálních potřeb dělají učitelé přestávku a zařazují do výuky odpočinkové činnosti. Aktuální informace o zápisu najdete v sekci "Pro rodiče".

 

Výchovné poradenství

Na škole působí speciální pedagog, který pracuje s dětmi s podpůrnými opatřeními, a pomáhá jim správně chápat učivo. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami škola poskytuje podpůrná opatření jako je pedagogická intervence nebo přítomnost asistenta ve třídě. Na škole také působí kariérový poradce. Více informací najdete v sekci "Školní poradenské pracoviště".

 

Metodik prevence

Na pana učitele se rodiče i žáci obracejí se svými problémy. Proto již v samém zárodku jsme schopni zachytit začínající šikanu nebo jiné bezpráví. Při pravidelných metodických setkáních  s dětmi si společně vysvětlují, jak se správně chovat.

 

  

Cizí jazyky

Angličtina se vyučuje již od první třídy dvě hodiny týdně. Od třetí třídy pak přibývají v týdnu další hodiny angličtiny. V sedmé třídě si žáci přibírají druhý cizí jazyk, a to francouzštinu (tři hodiny týdně).

Při výuce angličtiny v nižších ročnících získávají děti zábavnou a nenásilnou formou základní vědomosti, které budou potřebovat ve vyšších ročnících. Protože považujeme angličtinu za velmi důležitý předmět a snažíme se, aby naši žáci při výuce získali co nejvíce znalostí a dovedností pro pozdější využití při studiu i práci, věnovali jsme disponibilní hodiny právě rozšíření výuky angličtiny a francouzštiny (dalšími disponibilními hodinami jsme rozšířili výuku českého jazyka a matematiky na druhém stupni).

Hodiny jsou zaměřeny na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem. Dále jsou využívány jednoduché říkanky, písně, nacvičování dialogů a konverzace.

Školní družina

Družina je v provozu od 6.30 do 17 hodin. Paní vychovatelky zpestřují svou činnost rukodělným, sportovním a dramatickým kroužkem. Za hezkého počasí chodí děti na zahradu nebo na blízkou Kraví horu či do Wilsonova lesa. Školní družina je místo, kde si děti mohou po vyučování odpočinout a pohrát si. Družina pořádá soutěže a zábavné hry pro své členy. Více se dozvíte na jejich stránkách.

 

Stravování

Ve škole máme výdejnu, žáci si mohou volit ze dvou druhů jídel, po domluvě je možná také bezlepková dieta. Čipovat mohou žáci i z domu online. Nechybí saláty z čerstvé zeleniny, ovoce a mléčné výrobky. S jídlem je většina stravujících se žáků spokojena. Více informací najdete na stránce školní jídelny.

 

Kroužky

Ve škole nabízíme pro děti obou stupňů kurzy keramiky, kde děti vyrábějí krásné předměty pro své blízké. Paní učitelka vede divadelní kroužek, který pravidelně provádí představení pro děti i rodiče. 

  

Informatika a digitalizace

Informatika je v rozvrhu žáků zařazena už od čtvrté třídy. Komunikace školy s žáky a rodiči probíhá i pomocí školního informačního systému Edookit. Při dálkové výuce pracují žáci v prostředí MS Teams.

Sport

Mimo hodiny tělesné výchovy v plně vybavené tělocvičně mohou žáci sportovat i na venkovním hřišti. Žáci se také mohou přihlásit do oddílu moderní gymnastiky nebo atletiky. Pro I. stupeň organizujeme zimní školu v přírodě, pro žáky II. stupně je pořádán lyžařský kurz.

Výlety a akce

Pro první stupeň organizujeme školy v přírodě. Každá třída podniká v jarních měsících třídní výlet. Vyšší ročníky čeká exkurze do Prahy a také seznámení s naší historií v Osvětimi. Během roku u nás probíhají pro zpestření různé aktivity, například Barevný týden či velikonoční rukodělné dílny. Před Vánoci jsou všichni zváni na školní Jarmark, kde se prodávají výrobky dětí z vánočních dílen a pracovních činností na podzim, výtěžek se používá pro doplnění školní žákovské knihovny, koncerty, výstavy a podobně podle aktuálních potřeb a domluvy.

ZUŠ

V budově naší školy má své sídlo Základní umělecká škola A.R.K. music. Vyučuje hře na různé hudební nástroje, zpěvu a hudební nauce. Vedou také pěvecký sbor. Je velkou výhodou, že děti mohou také ve své mimoškolní činnosti zůstávat pod jednou střechou.