Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Výchovná poradkyně


Mgr. Kateřina Julínková - výchovné poradenství 

Telefon: 543 211 805

Email: zastupce@zsmirubrno.cz

            reditelka@zsmirubrno.cz

 

Konzultační hodiny:  dle tel. domluvy

PEDAGOGICKÁ INTERVENCE

Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku.

Právní úprava nestanoví podrobná pravidla pro organizaci pedagogické intervence; neurčuje minimální, ani maximální délku pedagogické intervence, nestaví závazné limity počtu žáků ve skupině atd. Škola přizpůsobuje parametry pedagogické intervence potřebám žáků. O poskytování pedagogické intervence je nutné informovat zákonné zástupce.

Jestliže učitel při běžné pedagogické práci shledá, že žák nenaplňuje očekávané vzdělávací výstupy, navrhne případnou podporu. Pokud není třídním učitelem žáka, třídního učitele kontaktuje a ve spolupráci se speciálním pedagogem školy a ředitelkou, která o případném opatření rozhoduje, zařadí žáka do pedagogické intervence.

Je vhodné, aby docházelo k průběžnému vyhodnocování efektivity a úspěšnosti pedagogické intervence a případné úpravě dílčích opatření. Celkové vyhodnocení provede škola nejdéle do 3 měsíců. Při tomto celkovém vyhodnocení, do kterého je vhodné zapojit všechny zúčastněné, je navržen další postup. V ideálním případě při odstranění příčin či kompenzaci obtíží je možné pedagogickou intervenci ukončit. Pokud obtíže přetrvávají, je třeba vyhodnotit, zda přijatá opatření přinášejí postupné zlepšení a má smysl v nich pokračovat i v následujícím období, nebo zda efektivní nejsou a je třeba žákovi doporučit vyšetření ve školním poradenském zařízení.

MOŽNOSTI RŮZNÝCH DOUČOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

1. Tento školní rok bude dle potřeb žáků probíhat pedagogická intervence. 

2. Doučování hrazené KÚ. Týká se doučování českého jazyka pro ukrajinské žáky. Byli jsme zařazeni mezi tzv. určené školy. Mělo by být celý školní rok, ale týká se pouze žáků, kteří jsou v ČR méně než jeden rok.


3. Doučování hrazené ze státního rozpočtu R44-99 - speciálně pedagogická péče, úpravy vzdělávání, pouze na doporučení poradny.

4. Práce s mimořádně nadanými žáky. V tomto školním roce se budeme více věnovat rozvoji žáků s nadáním vytipovaných pomocí testování nebo diagnostikovaných PPP.

 Kurz rozvíjení. Tento kurz je určen žákům, kteří jsou zdatní nebo nadaní v matematice a rádi by se dále rozvíjeli i mimo hodiny matematiky. Kurz rozvíjení pro 2. ročník letos probíhá ve čtvrtek 2. vyučovací hodinu, kdy má zbytek třídy hodinu matematiky. V kurzu s žáky bude probráno stejné učivo, jako jejich třídě v hodině M. Navíc ale přidáme různé logické úlohy, hlavolamy a jiné zajímavé a složitější úkoly, které budou žáky dále rozvíjet. Skupiny v tomto kurzu jsou prostupné, tzn. že pokud by žák do kurzu nechtěl chodit nebo například vyrušoval nebo se nezapojoval do aktivit, do kurzu již nebude chodit a bude mít hodinu M s celou třídou. Zároveň pokud by se v průběhu roku objevil ve třídě žák, který by potřeboval takto dále rozvíjet, můžeme ho, po domluvě s vyučující, do kurzu zapsat. Z kurzu nebude na vysvědčení žádná známka, ale docházku i učivo zapisováno bude. Pokud budeme pracovat s nějakým zajímavým internetovým odkazem, bude vložen  do učiva dané hodiny pro případnou práci doma. Domácí úkoly z kurzu nebudou a nebude ani nutné, aby žáci dodělávali něco, co dělali ostatní spolužáci v hodině s paní učitelkou třídní. Domácí úkoly zadané paní třídní učitelkou jsou ale povinné.
Nejsou potřeba žádné speciální pomůcky.