Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Výchovná poradkyně


Mgr. Irena Vaníčková - kariérové poradenství

Mgr. Kateřina Julínková - výchovné poradenství 

Telefon: 543 211 805

Email: zastupce@zsmirubrno.cz

            reditelka@zsmirubrno.cz

 

Konzultační hodiny:  dle tel. domluvy

PEDAGOGICKÁ INTERVENCE

Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku.

Právní úprava nestanoví podrobná pravidla pro organizaci pedagogické intervence; neurčuje minimální, ani maximální délku pedagogické intervence, nestaví závazné limity počtu žáků ve skupině atd. Škola přizpůsobuje parametry pedagogické intervence potřebám žáků. O poskytování pedagogické intervence je nutné informovat zákonné zástupce.

Jestliže učitel při běžné pedagogické práci shledá, že žák nenaplňuje očekávané vzdělávací výstupy, navrhne případnou podporu. Pokud není třídním učitelem žáka, třídního učitele kontaktuje a ve spolupráci se speciálním pedagogem školy a ředitelkou, která o případném opatření rozhoduje, zařadí žáka do pedagogické intervence.

Je vhodné, aby docházelo k průběžnému vyhodnocování efektivity a úspěšnosti pedagogické intervence a případné úpravě dílčích opatření. Celkové vyhodnocení provede škola nejdéle do 3 měsíců. Při tomto celkovém vyhodnocení, do kterého je vhodné zapojit všechny zúčastněné, je navržen další postup. V ideálním případě při odstranění příčin či kompenzaci obtíží je možné pedagogickou intervenci ukončit. Pokud obtíže přetrvávají, je třeba vyhodnotit, zda přijatá opatření přinášejí postupné zlepšení a má smysl v nich pokračovat i v následujícím období, nebo zda efektivní nejsou a je třeba žákovi doporučit vyšetření ve školním poradenském zařízení.

MOŽNOSTI RŮZNÝCH DOUČOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23

1. Tento školní rok zatím neprobíhá pedagogická intervence vzhledem k množství dalších doučování.


2. Doučování hrazené od města Brna: toto doučování již máme několik let, je to pokračování dřívějšího mentoringu. Končí v prosinci 2022.

3. Doučování hrazené KÚ. Týká se doučování českého jazyka pro ukrajinské žáky. Byli jsme zařazeni mezi tzv. určené školy. Mělo by být celý školní rok.

4. Doučování hrazené MŠMT (tzv. NPO) pro žáky s jakýmkoliv důvodem nebo kvůli absenci při covidu. Rodiče se sami přihlašovali na nabízené termíny. Prozatím konec v prosinci, možná bude pokračovat.

5. Doučování hrazené ze státního rozpočtu R44-99 - speciálně pedagogická péče, úpravy vzdělávání, doporučeno poradnou.

 

HARMONOGRAM  - KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ ŠK.ROK 2022/2023

Informace k přijímacím zkouškám

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdftesty